Barn og unge: Matematikkglede for alle

I statuttene for Abelprisen er det formulert tre hovedoppgaver:

  • Å dele ut Abelprisen for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk
  • Å heve matematikkfagets status i samfunnet
  • Å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge

Abelstyret har nedsatt et eget barne- og ungdomsutvalg med ansvar for tiltak rettet mot barn og unge. Utvalget har et hovedansvar for tiltak rettet mot skole, barn og unge. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter

Det lyses desverre ikke ut midler til nye tiltak i 2024Matematikk-konkurranser

  • Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse, populært kalt Abelkonkurransen, er for elever i videregående skole og arrangeres av Norsk matematisk forening. 
  • UngeAbel er for elever i ungdomskolen (9 trinn) og arrangeres av Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS).

Lærerpris i matematikk
Norsk matematikkråd har opprettet Bernt Michael Holmboes minnepris, Holmboeprisen, for matematikklærere i grunnskole og videregående skole med støtte fra Abelstyret. Dette er en årlig pris på 100 000 kr som skal gå til en lærer eller en gruppe av lærere som har gjort en innsats ut over det vanlige for matematikkfaget. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet delte ut den første Holmboeprisen på Oslo katedralskole 23. mai 2005.


Eksempler på prosjekter med støtte fra Abelprisen

Vektorprogrammet

Vektorprogrammet arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Vektorprogrammet er en frivillig nasjonal studentorganisasjon som sender studenter med god realfagskompetanse til skoler for å hjelpe elevene i matematikktimene. Disse studentene har også gode pedagogiske evner og er gode rollemodeller – de er Norges realfagshelter. Studentene fungerer som lærerens assistenter og kan dermed bidra til at elevene raskere får hjelp i timen, og at undervisningen blir mer tilpasset de ulike elevgruppene. Over 2000 studenter har så langt hatt verv som lærerassistent gjennom vektorprogrammet.

Matematikk.org

Nettstedet matematikk.org er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved Universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU sammen med fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier OsloMet og Matematikksenteret.

Matematikk.org skal å bidra til at stadig flere skal få en opplevelse av at matematikk er et spennende og nyttig fag. Målsettingen er å være førstevalget når elever, lærere og foreldre trenger informasjon om matematikk ved å være:

  • Inspirasjonssenter for matematikklærere
  • Verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever
  • Opplysningssenter for foreldre med barn i skolen
  • Nettsted fylt av levende matematikk for alle

Nettstedet er åpent og tilgjengelig for alle.

Abelprisen har støttet flere ulike prosjekter i regi av Matematikk.org.

Kengurukonkurransen

Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en lett blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. Dette er rett og slett en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk! 

LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen, LAMIS, er en interesseorganisasjon for alle som underviser i matematikk – fra barnehage til høgskole og universitet.

LAMIS arbeider aktivt for å heve kvaliteten i undervisningen på alle utdanningsnivåer og har lokallag og nettverk over hele Norge.

Abelprisen har blant annet gitt støtte til LAMIS sommerkonferanse, som er en konferanse for undervisere, men mål om å skape inspirasjon til å flette matematikk inn i alle deler av undervisningen.