Søk om midler

Abelstyret ved Det Norske Vitenskaps-Akademi bevilger hvert år midler til nyskapende tiltak som skal stimulere interessen for matematikk blant barn og unge. Årlig tildeler vi totalt 1-2 millioner kr i støtte til om lag 5-10 prosjekter. Søknadene blir vurdert av Abelprisens Barne- og Ungdomsutvalg.
Se eksempler på prosjekter med støtte fra Abelprisen

Kriterier for tildeling

 • Prosjektet må være egnet til å stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk
 • Det gis ikke støtte til forskning eller aktiviteter som inngår i daglig drift

Vi prioriterer prosjekter som:

 • Er nyskapende, av høy faglig kvalitet og har samarbeid med sentrale aktører
 • Har spredningsverdi i form av formidling
 • Har overføringsverdi til tilsvarende miljøer og/eller etterbruksverdi
 • Er realistiske og har en gjennomtenkt og bærekraftig finansieringsplan

Praktisk informasjon

 • Søknadsfrist 15. september hvert år, svar kan forventes medio desember
 • Prosjektperioden kan variere fra 1-3 år
 • I spesielle tilfeller kan prosjekter vurderes for langsiktig støtte opptil 5 år (se egne kriterier under)
 • Rapporteringsplikt (ihht. statens økonomireglement)
 • Last ned søknadsskjema
 • Søknaden sendes som én PDF fil; ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet
 • Søknader sendes til: pal.pettersen@dnva.no

Kriterier for langsiktig tildeling

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å tildele midler langsiktig (inntil fem år). For å bli vurdert for langsiktig støtte må tiltakene i prosjektet ha en breddedimensjon og et nasjonalt nedslagsfelt. I tillegg må prosjektet være enten

a) knyttet direkte til/være assosiert med programmet under Abeluka, eller
b) et tiltak eksterne sponsorer ønsker å støtte spesielt, eller
c) en nasjonal matematikkonkurranse.